Centrum Kultury i Języka Polskiego

Struktura egzaminu

Struktura Państwowego Egzaminu Certyfikatowego z Języka Polskiego jako Obcego.

Szczegółowe warunki przeprowadzania państwowych egzaminów certyfikatowych z języka polskiego jako obcego, wydawania stosownych certyfikatów, a także standardy wymagań dla poszczególnych poziomów zaawansowania językowego określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2016 r. (Dziennik Ustaw z dnia 30 marca 2016 r., poz. 405) – zob. załącznik.

Szczegółowe dane o grupach zdających, poziomach zaawansowania językowego, o czasie zdawania poszczególnych części egzaminu pisemnego i ustnego (testowane umiejętności), progu zaliczenia egzaminu znajdują się w zakładce O egzaminie: na stronie  (struktura egzaminu | certyfikatpolski.pl/

Lista podmiotów uprawnionych do organizowania egzaminów certyfikatowych (stan na 15 III 2023 r.) znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/lista-podmiotow-uprawnionych-do-organizowania-egzaminow-z-jezyka-polskiego-jako-obcego.