Centrum Kultury i Języka Polskiego

Poziomy znajomości języka polskiego

POZIOM A1

Na tym poziomie student nie wykazuje się żadną znajomością języka.

POZIOM A2

Na tym poziomie student, gdy mówi się wolno i wyraźnie, rozumie podstawowe wyrażenia dotyczące własnej osoby, rodziny, najbliższego otoczenia. W tekście pisanym rozumie znane słownictwo, nazwy i proste zdania. Jest w stanie przeczytać informacje zawarte na przykład w ogłoszeniach, plakatach, katalogach. Student potrafi porozumieć się w prosty sposób pod warunkiem, że rozmówca jest przygotowany na powtórzenie wypowiedzi  w wolniejszym tempie, i pomoże sformułować to, co chce  powiedzieć. Umie zadawać i odpowiadać na pytania dotyczące tematyki życia codziennego, własnych potrzeb znanych mu tematów. Potrafi używać prostych zwrotów i zdań, aby opisać gdzie mieszka, skąd pochodzi i  znanych mu ludzi. Potrafi napisać krótki, prosty tekst, np.  pozdrowienia z wakacji. Potrafi wypełnić formularz z danymi osobowymi, podać narodowość, zawód, adres w np. hotelowym formularzu meldunkowym.

POZIOM B1

Na tym poziomie student rozumie wyrażenia i najczęściej używane słownictwo dotyczące najbliższych mu dziedzin życia (np. podstawowe informacje o sobie i swojej rodzinie, o zakupach, geografii swojego regionu, zatrudnieniu). Potrafi uchwycić główny sens wypowiedzi,   zawarty  w krótkich, wyraźnych, prostych przekazach,  ogłoszeniach. Umie przeczytać  bardzo krótkie, proste teksty. Potrafi znaleźć szczegółową, przewidywalną informację w prostych, codziennych materiałach, takich jak ogłoszenia, reklama, prospekty, jadłospisy, rozkład jazdy, proste listy prywatne. Potrafi porozumieć się w sytuacjach  prostych i rutynowych, wymagających prostej  bezpośredniej wymiany informacji na tematy  mu znane. Radzi sobie w prostych sytuacjach towarzyskich, nawet jeśli nie potrafi zrozumieć wszystkiego  i nie umie jeszcze samodzielnie podtrzymać konwersacji. Potrafi użyć serii zwrotów  i zdań, aby opisać prostymi pojęciami swoją rodzinę i inne osoby, warunki życia, swoje wykształcenie oraz swoją obecną i ostatnio wykonywaną pracę. Potrafi sporządzić krótką, prostą notatkę i zapisać wiadomość dotyczącą spraw związanych z nagłymi potrzebami. Umie napisać list osobisty np. podziękowanie, maila i smsa.

POZIOM B2

Na tym poziomie student rozumie główny sens wypowiedzi sformułowanej wyraźnie, w języku standardowym, na temat mu znany, związany z pracą, szkołą, czasem wolnym itp. Rozumie najważniejsze informacje w programach radiowych i TV dotyczące wydarzeń współczesnych, lub tematów związanych z zainteresowaniami osobistymi lub zawodowymi, gdy mówi się dość wolno i wyraźne. Potrafi zrozumieć teksty zawierające najczęściej używane wyrażenia związane z życiem codziennym i zawodowym. Rozumie opis wydarzeń, uczuć i życzeń zawartych w listach prywatnych. Radzi sobie w większości  sytuacji, które mogą się zdarzyć w podróży po krajach danego obszaru językowego. Potrafi bez przygotowania uczestniczyć w rozmowach na tematy mu znane i go interesujące, lub odnoszące się do życia codziennego (np. rodzina, zainteresowania, praca, podróże i wydarzenia bieżące).  Potrafi łączyć wyrazy i wyrażenia w prosty sposób, aby opisać doświadczenia i wydarzenia, swoje marzenia, nadzieje,  ambicje. Umie podać przyczyny i wyjaśnienia, sformułować opinie i plany. Umie opowiedzieć jakąś historię, oraz zrelacjonować treść filmu lub książki, albo opisać swoje reakcje. Potrafi napisać prosty  zwarty tekst na temat mu znany lub go interesujący. Umie napisać list osobisty opisujący doświadczenia i wrażenia.

POZIOM C1

Na tym poziomie student potrafi zrozumieć dłuższą wypowiedź, wykład oraz nawet złożoną dyskusję pod warunkiem, że temat wypowiedzi jest mu znany. Potrafi zrozumieć większość wiadomości i programów TV, dotyczących bieżących wydarzeń. Rozumie filmy w wersji oryginalnej, jeśli aktorzy posługują się językiem literackim (standardowym). Rozumie artykuły i reportaże dotyczące współczesnych problemów, których autorzy przedstawiają szczegółowe opinie i argumenty. Jest w stanie zrozumieć współczesną prozę literacką. Potrafi porozumiewać się z płynnością i spontanicznością, która umożliwia normalną komunikację z  rozmówcą posługującym się danym językiem jako ojczystym. Może brać czynny udział w dyskusji, wyjaśniając i podtrzymując swoje poglądy. Potrafi zaprezentować jasny  i szczegółowy opis w szerokim zakresie tematów z różnych dziedzin związanych ze swoimi zainteresowaniami. Umie przedstawić swój pogląd na dany temat, podając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać przejrzysty, precyzyjny  tekst na tematy związane ze swoimi zainteresowaniami. Umie napisać krótki esej lub sprawozdanie, przekazując informacje lub przedstawiając argumenty za i przeciw. Potrafi napisać list, podając istotę  i wagę osobistych doświadczeń i wrażeń.

POZIOM C2

Na tym poziomie student bez trudu rozumie każdy  rodzaj języka mówionego, na żywo, z nagrania,  z radia lub TV, rozpoznaje akcenty i regionalizmy, nawet jeśli tempo jest szybkie, tak jak normalne tempo wypowiedzi rodzimego użytkownika języka i pod warunkiem, że ma czas na osłuchanie się z akcentem. Potrafi z łatwością przeczytać praktycznie  wszystkie formy języka pisanego, łącznie z tekstami abstrakcyjnymi, strukturalnie i językowo złożonymi, takimi jak poradniki, artykuły specjalistyczne i dzieła literackie. Bez wysiłku uczestniczy w rozmowie i dyskusji, dobrze posługuje się wyrażeniami idiomatycznymi i kolokwializmami. Umie wyrażać się płynnie i przekazywać subtelne  odcienie znaczenia. Jeśli ma jakiś problem z doborem słownictwa, to potrafi go tak  umiejętnie pominąć, że inni tego nie zauważą. Potrafi przedstawić jasny i potoczysty wywód  lub opis w stylu odpowiednim do kontekstu, używając struktury skutecznej i logicznej, która pomoże odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze punkty. Umie napisać klarowny, potoczysty tekst w odpowiednim  stylu. Potrafi napisać skomplikowane teksty, sprawozdania lub artykuły, które przedstawiają problem z zastosowaniem logicznej i skutecznej struktury, która pomaga odbiorcy zauważyć i zapamiętać najważniejsze punkty. Potrafi napisać streszczenie i recenzję prac specjalistycznych lub utworów  literackich. Rozumie grę słów i ironię.

Kontakt

Centrum Kultury i Języka Polskiego
Wydział Humanistyczny

ul. Świętokrzyska 15G
25-406 Kielce

e-mail: lp.ud1576432092e.kju1576432092@murt1576432092nec1576432092
tel: 41 349 70 80
tel: 41 349 70 83