Centrum Kultury i Języka Polskiego

04-10-2019

Stypendia dla studentów z Winnicy

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendium na rok akademicki 2019/2020 dla studentów będących absolwentami szkół średnich i wyższych z Winnicy.

Prawo do ubiegania się o stypendium przysługuje studentom, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. posiadają status studenta jednolitych studiów stacjonarnych, studiów stacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia realizowanych na uczelni wyższej w Kielcach
  2. są absolwentami szkoły średniej lub wyższej w Winnicy na Ukrainie,
  3. w terminie określonym regulaminem uczelni zaliczyli dany rok studiów poprzedzający rok złożenia wniosku o przyznanie stypendium
  4. nie przebywają na urlopie, o którym mowa w art. 172 ust. 1 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, z wyjątkiem urlopów naukowych i w ramach stypendiów zagranicznych.

Ważne!

Z uwagi na wygaszanie programu stypendialnego do dnia 30.09.2021 r., stypendia będą przyznawane jedynie studentom, którzy kontynuują studia na kolejnym roku. 

Wnioski można składać do 15 października 2019 r. w Urzędzie Miasta Kielce.

Więcej informacji na stronie:

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,21308,stypendia-dla-studentow-z-winnicy-na-ukrainie.html